0,00 zł 0

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „10% na tłusty czwartek w mymusicshop.pl”

 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „10% na tłusty czwarteky w mymusicshop.pl” („Promocja”).

2. Organizatorem promocji jest sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.mymusicshop.pl prowadzony jest przez MYMUSIC SP Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MYMUSIC SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000596061, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wierzbowa 31, 62-081 Wysogotowo, NIP 7811921571, REGON 363480243, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: 612-269-744 oraz numer faksu: 618139059. („Organizator”).

3.. Promocja dotyczy zakupów dokonywanych w sklepie internetowym dostępnym pod adresem internetowym www.mymusicshop.pl

4. Promocja jest skierowana do klientów sklepu internetowego mymusicshop.pl, którzy w terminie obowiązywania Promocji dokonają zakupu w sklepie internetowym mymusicshop.pl. W takim przypadku Uczestnik Promocji otrzyma 10% rabatu na całe zamówienie (nie licząc kosztu wysyłki). Kod promocyjny należy wpisać w koszyku, dokonując finalizacji zamówienia.

5. Kod rabatowy do wykorzystania automatycznie obniży wartość koszyka..

6. Produktem Promocyjnym są wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym mymusicshop.pl zakupione w okresie od 20.02.2020 r. od godz. 09:00 do 21.02.2020 r. do godz. 23:00.

7. Promocja trwa od 20.02.2020 r. od godz. 9:00 do 21.02.2020r. do godz. 23:00 (włącznie) lub do wyczerpania Kuponów.

8. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji maksymalnie 1 raz w sklepie internetowym mymusicshop.pl

9. Reklamacje dotyczące Promocji można składać mailowo na adres [email protected] lub przesyłać do Organizatora na adres: MyMusic sp. z o.o. sp. k., ul. Wierzbowa 31, 62-081 Wysogotowo, z dopiskiem „Reklamacja –  „10% na tłusty czwartek zakupy w mymusicshop.pl”

10. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane adresowe Klienta niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi przez Organizatora (tj. imię, nazwisko, adres fizyczny lub adres email).

11. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania. Odpowiedź Organizatora na reklamację Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail lub w formie listu poleconego na wskazany adres fizyczny.

12. Administratorem danych osobowych Uczestników jest MyMusic sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Wysogotowie, ul. Wierzbowa 31

13. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może się skontaktować poprzez email [email protected]  lub pisemnie na adres siedziby administratora MyMusic sp. z o.o. sp. k., ul. Wierzbowa 31, 62-081 Wysogotowo. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

14. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu obsługi i rozpatrzenia reklamacji związanych z przeprowadzeniem niniejszej Promocji. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy.

15. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres potrzebny do obsługi i rozpatrzenia reklamacji. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

16. Uczestnikom przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych Uczestników. Jako że dane Uczestników przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – przysługuje im także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyli administratorowi tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnicy mogą przesłać te dane innemu administratorowi danych.

17. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

18. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajduje się w Polityce prywatności dostępnych na stronie ww.mymusicshop.pl

19. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej www.mymusicshop.pl w zakładce regulaminy.